css
Představení

MATEŘSKÉ ŠKOLY POHÁDKA

Zřizovatelem MŠ je město Mělník, od 1.1.2003 má MŠ vlastní právní subjektivitu. Ředitelství MŠ sídlí v Mělníku na Slovanech 2966.

Mateřská škola na Slovanech byla vybudována jako účelové a typizované zařízení se čtyřmi třídami a dne 2.9.1978 byla slavnostně otevřena. Současná kapacita této budovy je pro 104 dětí.

V lednu 2013 bylo otevřeno odloučené pracoviště MŠ v ulici Sportovní, kde jsou dvě třídy s celkovou maximální kapacitou pro 50 dětí. Všechny třídy naší MŠ jsou věkově smíšené (tzn. pro děti od 3 do 7 let). Součástí MŠ Pohádka je také školní jídelna se sídlem v budově na Slovanech, kde paní kuchařky připravují chutné obědy pro obě pracoviště MŠ. Rozvoz obědů do odloučeného pracoviště MŠ zajišťuje zřizovatel MŠ, město Mělník.

Dopolední i odpolední svačiny jsou pro děti chystány v obou budovách MŠ. Veškerá strava je chystána v souladu s předpisy o stravování (technologické postupy, receptury, příprava jídel v konvektomatu, skladba jídelníčku vhodná pro předškolní děti), vaříme z čerstvých a kvalitních surovin, nepoužíváme polotovary ani instantní přípravky a pestrost našeho jídelníčku je dlouhodobě hodnocena KHS jako výborná. Samozřejmostí pro obě MŠ je zajištění dostatečného pitného režimu ve třídách i na školní zahradě.

K oběma MŠ patří také školní zahrady umožňující rozličné sportovní, pohybové a jiné činnosti dětí. Uspořádání a vybavení školních zahrad podle našich finančních možností postupně doplňujeme a obnovujeme. Stálá modernizace zahrad je jednou z našich priorit. Školní zahrady rády využíváme také na již tradiční a hojně navštěvovaná společná odpoledne dětí a rodičů (podzimní setkání a opékání buřtů, slet čarodějnic, oslavy dne dětí, zahradní slavnost...). V souladu s požadavky obecně platného dokumentu - Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání jsme podle našich podmínek a možností vypracovali vlastní školní vzdělávací program s názvem "Na světě nejsi sám..." Jeho plněním nabízíme kvalifikovanou, kvalitní a profesionální péči o všechny děti naší mateřské školy.

Aby se děti v naší školce cítily jako v pohádce, chystáme pro ně v průběhu roku mnoho oblíbených programů a pestrou nabídku dopoledních i odpoledních činností a aktivit. Např. lampiónový průvod, "Probouzení broučků a vítání jara", dubnový rej čarodějnic, den pro rodinu, červnovou oslavu Dne dětí, velkou zahradní slavnost, sportovní akce, oslavy svátků a narozenin a mnoho dalších akcí, které se snažíme vždy obměnit tak, aby byly pro děti pokaždé jiné a zajímavé. Mnohé z nich si děti užívají společně se svými rodiči, sourozenci i kamarády.

Naším přáním, stejně jako přáním rodičů, je šťastné, spokojené, zdravé a aktivní dítě. Snažíme se, aby si u nás děti připadaly jako v pohádce a tomu jsme přizpůsobili i název mateřské školy MŠ Pohádka.

Stejně jako do MŠ Pohádka na Slovanech, také do odloučeného pracoviště MŠ ve Sportovní pravidelně každý měsíc za dětmi přijíždí s veselými pohádkami a zajímavými preventivními programy osvědčené, ale také pro nás nové divadelní společnosti.

V průběhu docházky do MŠ se mohou děti se školkou zúčastnit také prožitkových programů se zaměřením na environmentální vzdělávání např. výlety do přírody, planetária, ZOO apod. či programů zaměřených na osvojení si náročnějších pohybových dovedností např. předplavecká výuka a kurz bruslení. V odpoledních hodinách po skončení řádného provozu třídy je v případě zájmu rodičů možné využít tyto uvolněné prostory k podpoře a dalšímu rozvíjení specifických dovedností a zájmů dětí na hudebně-pohybovou průpravu, rozvoj jemné motoriky při práci s keramikou apod.).

Vzdělávání a činnosti dětí zakládáme na přímých zkušenostech a zážitcích dětí, vycházejících z jejich samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Poskytujeme dětem dostatečný prostor pro spontánní aktivity a dětské plány, zajišťujeme možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.

Pravidelným zařazováním jazykových chvilek a rozvíjením komunikativních dovedností dětí (vyprávění pohádek a zážitků dětmi před odpočinkem, každodenní zpívání dětských písní s doprovodem piána i rytmických nástrojků, mnoho příležitostí k mluveného projevu atd.) se v průběhu celého dne cíleně a nenásilně věnujeme logopedické prevenci.

Pestrou nabídkou zdravotních cvičení, cvičení obratnosti, rychlosti, vytrvalosti, cvičení s pomůckami (míče, švihadla, obruče, stuhy apod.) a cvičení na nářadí (žebřiny, trampolína, lavičky, přeskoky přes kozu, překonávání překážek různými druhy pohybu ....) denně rozvíjíme pohybové dovednosti dětí.

Dětem s odloženou školní docházkou, předškolním dětem, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem mimořádně nadaným se snažíme vytvořit optimální podmínky k rozvoji jejich osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními. Nabízíme péči odpovídající jejich individuálním potřebám tak, abychom jim v maximální možné míře usnadnili přechod z mateřské školy do školy základní.

Filozofie naší MŠ

Filozofií naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti, pomoci jim osvojit si základní společenské, morální a estetické hodnoty a schopnost podílet se na utváření společenské pohody.

Promyšlenou nabídkou činností a přípravou prostředí u dětí podporujeme následující schopnosti:

  •     » samostatně myslet, umět si vybrat, nést za svou volbu odpovědnost
  •     » respektovat lidi kolem sebe, být k nim ohleduplný, snášenlivý, tolerantní, sdílet zájem, mít odpovědnost
  •     » přijímat změny a vyrovnávat se nimi
  •     » rozpoznávat problémy, řešit je, seberealizovat se
  •     » rozvíjet tvořivost, fantazii a hledat vlastní řešení
  •     » aktivně se zajímat o nové činnosti a dění kolem sebe


Vzdělávání dětí předškolního věku se v mateřské škole Pohádka řídí Vyhláškou MŠMT ČR č. 14, o předškolním vzdělávání v platném znění a dalšími závaznými vyhláškami a zákony.

Při vzdělávání dětí spolupracujeme s jinými mateřskými i základními školami, divadelními společnostmi pro děti, zimním stadionem, krytým bazénem, pedagogicko-psychologickou poradnou v Mělníku i dalšími odborníky (klinickým logopedem, lékaři, výživovým specialistou, psychology). Příležitostně - podle aktuálních vzdělávacích plánů velmi rády využíváme dlouhodobě dobrých vztahů také s hasiči, záchrannou službou, městskou i státní policií, ČČK, Regionálním muzeem apod. Neméně důležitá je pro nás úzká spolupráce s naším zřizovatelem, kdy se společně snažíme o postupnou rekonstrukci obou budov naší MŠ včetně jejich školní zahrady a také o doplňování a průběžnou obměnu hraček i kvalitních a estetických učebních pomůcek.

Velkou pozornost u nás věnujeme spolupráci a dobrým vztahům nejen s rodiči, ale také s prarodiči našich dětí a jejich dostatečné informovanosti (schůzky s rodiči předškoláků, informační letáčky, aktuální emaily atd.). Snažíme se, aby se nadšení, elán a práce celého pedagogického týmu a provozních zaměstnanců projevily ve spokojenosti, aktivitě a zájmu dětí i jejich rodičů o naši MŠ.

Pokud si chcete MŠ Pohádka na Slovanech nebo ve Sportovní prohlédnout nebo máte-li zájem získat další informace týkající se chodu MŠ a nabídky činností při vzdělávání dětí, můžete k návštěvě naší MŠ využít každoročního Dne otevřených dveří, který pořádáme převážně v měsíci dubnu (aktuální informace je k dispozici na webu MŠ). Samozřejmě je možné si v MŠ domluvit také individuální schůzku s ředitelkou či s vedoucí učitelkou odloučeného pracoviště, ale zde je potřeba si předem schůzku telefonicky domluvit tak, aby se Vám ona či jiná z kvalifikovaných pracovnic mohla plně věnovat :)

Odměnou je pro nás dětský úsměv a těšení dětí
na každý den prožitý v naší mateřské škole.